Privacy Statement

Flexso draagt zorg voor uw privacy en handelt te allen tijden in overeenstemming met de bepalingen van de privacywetgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze privacyverklaring wil u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website https://www.flexso.com (hierna vermeld als “de Website”), openbaarmaking en overdracht van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor onze privacypraktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij u naar de overeenkomst die tussen ons kan worden gesloten.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over de bescherming van uw persoonsgegevens door Flexso, neem dan contact met ons op via een van de kanalen vermeld in de volgende sectie.

Wie zijn we?

“Wij”, “ons” of “onze” betekent:

Flexso NV, met maatschappelijke zetel te Veldkant 33A, B-2550 Kontich en met filialen aan de Gaston Crommenlaan 4, B-9050 Gent en aan de Bosstraat 52, B-3650 Lummen, met ondernemingsnummer BE 0865.716.288.

Flexso Luxembourg SA, met maatschappelijke zetel te 89B Rue Pafebruch, L-8308 Mamer, Luxemburg en met ondernemingsnummer LU22797647.

Flexso Brussels NV, met maatschappelijke zetel te Rue Granbonpré 11/3, B-1435 Mont-Saint-Guibert en met ondernemingsnummer BE0898.889.892

Flexso For People NV, met maatschappelijke zetel te Veldkant 33A, B-2550 Kontich en met ondernemingsnummer BE 0668.668.906.

Flexso for People GmbH, met maatschappelijke zetel te Alser Straße 23 / Top 21, A-1080 Wien, Österreich en met ondernemingsnummer ATU72507478.

Flexso Digital NV, met maatschappelijke zetel te Veldkant 33A, B-2550 Kontich en met ondernemingsnummer BE807.353.863.

Flexso BV, met maatschappelijke zetel te Papendorpseweg 83, NL-3528 BJ Utrecht en met ondernemingsnummer NL8619.63.428.B01.

Flexso for People BV, met maatschappelijke zetel te Papendorpseweg 83, NL-3528 BJ Utrecht en met ondernemingsnummer NL8647.05.694.B01.

Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die we verzamelen door uw gebruik van onze website.

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze privacyverklaring of van onze verwerking van uw persoonsgegevens of indien u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen:

Via e-mail: dpo@cronos.be, ter attentie van onze Data Protection Officer

Per post naar:

Flexso NV

Ter attentie van de DPO

Veldkant 33A

2550 Kontich – Belgium

Waarom verwerken we je persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om met u te communiceren wanneer u ons contactformulier verzendt;
 • Om onze nieuwsbrief te versturen;
 • Inschrijvingen voor events;
 • Voor klantenadministratie;
 • Als u solliciteert bij Flexso;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Wanneer u gebruik wilt maken van ons contactformulier verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam
 • Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer (optioneel)
 • Professionele gegevens: bedrijf en functie (optioneel)
 • We verwerken ook alle informatie die u kiest om met ons te delen in het daarvoor bestemde invulveld (gelieve geen gevoelige informatie zoals gezondheidsinformatie, informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of creditcard-/rekeningnummers met ons te delen).

Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, wordt u ook gevraagd om uw e-mailadres op te geven.

Wanneer u zich inschrijft voor een van onze evenementen (of een van onze partners) vragen wij u de volgende persoonsgegevens met ons te delen:

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam
 • Contactgegevens: e-mailadres
 • Professionele gegevens: bedrijf

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door één van onze partners wanneer u zich op onze website inschrijft voor één van hun evenementen. In dat geval verzoeken wij u de privacyverklaring van de organisator van het evenement te lezen voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

U geeft toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u solliciteert voor een job bij Flexso. In een latere fase is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst, of om op uw verzoek noodzakelijke stappen te ondernemen, voorafgaand aan de uitvoering van een overeenkomst. De persoonsgegevens die u tijdens het wervingsproces verstrekt, zullen worden gebruikt om uw sollicitatie te verwerken met het oog op het aanbieden van een arbeidsovereenkomst met ons, om uw geschiktheid voor het dienstverband te beoordelen, om contact met u op te nemen in verband met uw sollicitatie, of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten indien nodig.

Wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van sollicitatiedoeleinden is het mogelijk dat we volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam
 • Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer
 • Professionele gegevens: bedrijf en functie, cv, referenties
 • Sociale media: LinkedIn-url (optioneel)

Wij verwerken ook de namen en contactgegevens van personen die optreden in hun hoedanigheid van vertegenwoordiger of contactpersoon van een organisatie, op basis van ons rechtmatig belang als onderneming.

Verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van een of meer van bovengenoemde verwerkingsactiviteiten. Voor het onderhouden en verbeteren van onze dienstverlening doen we soms een beroep op derden, bijv. ontwikkelaars en dienstverleners. Waar nodig voor de dienstverlening van deze derde partijen, kunnen uw persoonsgegevens aan hen worden overgedragen. Met deze derde partijen sluiten wij contractuele overeenkomsten om ervoor te zorgen dat zij uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en dat zij altijd dezelfde mate van beveiliging en vertrouwelijkheid in acht nemen als wij. We gebruiken de volgende categorieën serviceproviders:

 • CMS System: custom (Craft)
 • Hosting: Digital Pulse
 • Google Analytics
 • Op www.flexso.com is er een link naar de SAP Marketing Cloud om de e-mailadressen op te slaan van wie zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
 • Op www.flexso.com is er een link naar SAP SuccesFactors om de bovenvermelde persoonsgegevens op te slagen tijdens het sollicitatieproces.

We kunnen uw persoonsgegevens ook vrijgeven in het geval dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de activiteiten van Flexso en onze website. De website kan links naar andere websites bevatten, die we niet controleren. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op die websites.

We zullen uw persoonsgegevens niet overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Retentie van uw persoonsgegevens

Flexso verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan wettelijk vereist of noodzakelijk is voor de uitvoering van bovengenoemde verwerkingsactiviteiten. De contactgegevens die wij van u ontvangen bij het gebruik van het contactformulier, en de gebruikersgegevens, in het licht van het gebruik van onze website, worden nooit langer dan nodig bewaard, met een maximumtermijn van 3 jaar.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Flexso stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te (blijven) garanderen. Hiertoe hebben we de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit betekent onder meer dat het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt beperkt. Bovendien wordt de impact op uw privacy altijd in detail geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Bij een onvoorzien incident waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, zal Flexso u altijd informeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen

Om uw rechten uit te oefenen, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen via een van de kanalen die bovenaan deze privacyverklaring worden vermeld. We zullen zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, op uw verzoek reageren.

Het recht op toegang: U heeft recht op toegang tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt ook een kopie van deze gegevens ontvangen, deze sturen wij u op papier of digitaal toe. U kunt dit doen door contact op te nemen met onze DPO door een e-mail te sturen naar dpo@cronos.be.

Het recht op rectificatie: Als de persoonsgegevens die we over u hebben onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze informatie te laten corrigeren of, gezien de doeleinden van de verwerking, te laten voltooien.

Het recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden): U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen indien deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of indien u uw toestemming voor de verwerking intrekt. U kunt dit doen door contact op te nemen met onze DPO door een e-mail te sturen naar dpo@cronos.be.

Let op: wij zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als wij deze moeten of mogen bewaren vanwege een wettelijke verplichting.

Het recht om de verwerking te beperken: U hebt het recht om te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (wat betekent dat de persoonlijke gegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen nog voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), als:

(a) U betwist de juistheid van de persoonsgegevens (en alleen zo lang als nodig is om die juistheid te verifiëren);

(b) De verwerking is onwettig en u vraagt ​​om de beperking hiervan (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op verwijdering);

(c) We hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of,

(d) U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

(a) met uw toestemming;

(b) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

(c) ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,

(d) om redenen van een zwaarwegend algemeen belang.

We zullen u informeren voordat we de beperking van de verwerking opheffen.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, en dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen zou schaden. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een ander bedrijf te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonsgegevens voor verder persoonlijk gebruik op een privétoestel op te slaan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking: Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet correct gebruiken, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking, zoals verwerking in het kader van nieuwsbrieven of andere verwerkingen die niet nodig zijn in het kader van onze producten en diensten. U kunt dit doen door contact op te nemen met onze DPO door een e-mail te sturen naar dpo@cronos.be.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de privacywetgeving, heeft u het wettelijke recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. In België kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (Gegevensbeschermingsautoriteit), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be; https://www.gegevensbeschermin... ).

Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door een aangepaste privacyverklaring op de website te plaatsen. Op de website kunt u altijd de meest recente versie van de privacyverklaring raadplegen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst herzien op 08/07/2021, versie nr. 2021/01.